Diisokyanáty

povinná BOZP školení pro průmyslové a profesionální uživatele

Kde se vyskytují diisokyanáty
Polyuretanová (PU) lepidla a tmely jsou bezpečné výrobky s širokou škálou použití. Získávají se reakcí diisokyanátů a polyolů (ačkoli se v hotových výrobcích prakticky nevyskytují).

Proč je školení nutné a povinné
Dne 4. srpna 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové  mezení týkající se diisokyanátů z důvodu senzibilizace dýchacích cest a kůže, již  ohou způsobit, a je požadováno, aby pracovníci, kteří s nimi přijdou do styku, byli  před použitím proškoleni.

Kdo musí školení absolvovat
Týká se to všech profesionálních a průmyslových uživatelů výrobků s celkovou koncentrací monomerního diisokyanátu vyšší než 0,1 %. Musíte vést záznamy o  certifikaci, abyste v případě kontroly prokázali, že vaši zaměstnanci byli  proškoleni. Školení je třeba obnovovat nejméně jednou za pět let. Školení musí absolvovat zaměstnanci oddělení výzkumu a vývoje, kvality, marketingu a prodeje. Pokud nejste součástí těchto oddělení a přicházíte s těmito výrobky do  styku, měli byste jím také projít. Tato povinnost se nevztahuje na  hobby/domácí použití.

Od 24. 8. 2023 mají povinnost být všichni profesionální uživatelé proškoleni.
Zaměstnavatel nebo OSVČ v případě kontroly doloží úspěšné absolvování školení, které je nutné opakovat co 5 let.

Odpovědnost výrobce/distributora
Výrobce i distributor musí zajistit, aby zákazník z profesionální nebo průmyslové  oblasti obdržel informace o požadavcích na školení, a na obal přidat následující  prohlášení: „Od 24. srpna 2023 je pro průmyslové nebo profesionální použití povinné řádné školení“.
Nařízení nevyžaduje, aby si zákazník nebo uživatel informace přečetl nebo potvrdil jejich přijetí. 

Školení
Školení můžete absolvovat prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (BOZP) nebo online.
Školicí materiály vypracovala sdružení FEICA, ISPOPA a ALIPA. Školicí  platforma PU, která je k dispozici v šesti jazycích, je přístupná na adrese  www.safeusediisocyanates.eu. Do konce roku 2022 bude k dispozici ve všech jazycích EU.

Můžete si také stáhnout příručku v .pdf jak produkty používat aneb jednoduchý návod z pohledu BOZP.
POZOR leták však nenahrazuje školení!!!