Vyhledávání

V košíku máte zboží za: 0 KčDo košíku

Zákazník

Provozovatel

TĚSMAT CZ s.r.o.
Nad Fojstvím 1342
756 54 Zubří

IČO: 26853655
DIČ: CZ26853655
Tel.: +420 571 655 900
Fax: +420 571 655 901

E-mail | HOT-LINE


Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
» Doporučte nás!

Reklamační řád

Poučení pro konečného spotřebitele -
reklamační řád
1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
2. Záruční podmínky
1.   Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
2.   Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození obuvi v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.). Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. Při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což není předmětem reklamace. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
3.   Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Řiďte se přiloženými letáčky a etiketami a návody, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci.
3. Základní podmínky reklamace
1.   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2.   Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
3.   Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
4.   Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost TĚSMAT CZ s.r.o.  je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
5.   Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné.
 
4. Místo a způsob uplatnění reklamace
1.   Reklamaci lze uplatnit na provozovně TĚSMAT CZ s.r.o. ve Valašském Meziříčí na ulici Zašovská 788 nebo zaslat poštou na tutéž adresu. Ke zboží přiložte listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj.
2.   Registrovaní obchodní partneři mají možnost, pomocí internetového formuláře umístěného na http://www.tesmat.cz/scripts/reklamace.php , požádat o vyzvednutí reklamovaného zboží na jejich provozovně. Zboží bude vyzvednuto v nejkratším možném termínu v rámci pravidelného rozvozu TĚSMAT CZ, s.r.o. Reklamační řízení, u takto vyzvednutého zboží, začíná běžet dnem jeho převzetí.
3.   Reklamaci zakoupeného zboží na e shopu, lze uplatnit na provozovně TĚSMAT CZ s.r.o. ve Valašském Meziříčí na ulici Zašovská 71, budova č. 218 nebo zaslat poštou na tutéž adresu. Ke zboží přiložte listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále přiložte podrobný popis závady na výrobku, který reklamujete.
 
5. Lhůty pro uplatnění reklamace
1.   Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců nebo dle záručních podmínek výrobku  a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
2.   Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
3.   Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 
6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Kupující - spotřebitel je oprávněn se obrátit s návrhem o mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci, oddělení ADR, adresa Štepánská 15, 110 00 Praha 1 a její krajské inspektoráty v případě, že spor o reklamaci nebo z reklamace se nepodaří s prodávajícím vyřešit smírně. Na internetové adrese www.coi.cz jsou k dispozici kupujícímu pravidla pro řešení sporů, včetně formuláře pro podání návrhu a další informace týkající se řešení spotřebitelských sporů.
V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím (poskytovatelem služby), který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Oddělení pro řešení sporů u krajských inspektorátů:
  • Česká obchodní inspekce, Poradenská a informační služba: Tř, Tomáše Bati, 853/7, budova SEI, 760 01 Zlín
  • Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj: Třída kpt. Jaroše 1924 /5, 602 00 Brno
 
7. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 

 

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

Partneři